Afyon Haber Sitesi I AfyonAjans.com

“Yunus Emre’nin Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı” konulu makale yazma yarışması

Afyonkarahisar İl Müftülüğü gençlere yönelik makale yarışması düzenleyerek
koronavirüs günlerini daha verimli değerlendirmelerini sağlıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle Diyanet
İşleri Başkanlığınca bir dizi tedbirin hayata geçirilmesiyle birlikte Afyonkarahisar İl
Müftülüğü tarafından toplumun her kesimine yönelik çalışmalara gerek yazılı ve görsel basın
gerekse sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla ara verilmeden devam edildi.
Virüsle mücadele sürecinde üniversite öğrencilerine rehberlik etmeye devam eden İl
Müftülüğü, onlara yönelik makale yazma yarışması düzenlediğini duyurdu. “Yunus
Emre’nin Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı” konulu makale yazma yarışması Afyonkarahisar İl
Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu işbirliğiyle
yürütülecek.
Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, “Afyonkarahisar
Valiliğimizin “2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı” projesi kapsamında İl Müftülüğü Aile ve
Dini Rehberlik Bürosu tarafından “Selamı Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” isimli bir proje
hazırlanmıştı. Dünyayı tehdit altına alan virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, proje
faaliyetlerini güncelleyerek çalışmalarımıza devam ettik. Bu çerçevede din görevlileri
arasında “Selamı Yayalım” başlıklı hutbe yazma yarışması düzenleyerek topluma önderlik
eden din görevlileri vasıtasıyla insanlar arasında sevgi ve kardeşliğin hâkim olmasını
amaçladık. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19) salgınından
gençlerimizin de etkilendiğini düşünerek onlara yönelik rehberlik hizmetlerimizi
sürdürüyoruz. Okullarından uzakta eğitimlerine devam etmekte olan üniversite
öğrencilerimizin evde kaldıkları bu günleri fırsata çevirmeleri için söz konusu projemizin
etkinlikleri kapsamında makale yazma yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla Yunus
Emre’nin kuşatıcı sevgi anlayışını daha iyi kavramayı ve sevgiyle iyileşmeyi arzu ediyoruz.”
dedi.
Sevginin birleştirici, kaynaştırıcı ve bütünleştirici gücünden yola çıkarak, toplumda
sevgiyi yaymak ve bu konuda farkındalığı artırmak için düzenlenen yarışmaya Afyon
Kocatepe Üniversitesi veya Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi olan ya da diğer
üniversitelerde okumakla birlikte hâlihazırda Afyonkarahisar il sınırları içinde ikamet eden
öğrenciler katılabilecek.
Her öğrencinin 30 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında bir makale metni ile​ katılabileceği
yarışmanın sonunda, İl Müftülüğü tarafından ödül olarak; birinci olan öğrenciye yarım altın,
ikinci olan öğrenciye çeyrek altın, üçüncü olan öğrenciye ise gram altın verileceği bildirildi.

1- Yarışmanın Adı: “Yunus Emre’nin Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı’ konulu makale yazma yarışması,
2- Yarışmıyı Bışvuru Kriterleri:
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi veya Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi olmak,
b) Diğer iiniversitelerde okuyan öğenciler için Afuonkarahisar il sınırlan içinde ikamet ediyor
olmak,
c) Ekle sunulan *Makale Yarışması Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurup belirtilen adrese
zamanrnda göndermiş olmak.
d) Her bir öğenci için, yanşmaya sadece bir makale metni ile katılmak.
3- Metin Kriterleri:
a) Makale metinleri Microsoft Word yazılım programı kullanrlarak ,A4 ebadında hazırlanacaktır.
b) Yazı stili olarak, Times New Roman yazı karakteri kullanılacaktır.
c) Ana metin 12 punto, dipnot, şekil, tablo ve görseller ise l0 punto şeklinde hazırlanacaktır.
d) Başlıklar yine Micıosoft Word’iin başlık stillerine göre (Başlık 1, Başl* 2, Başlık 3 gibi)
tasarlarıacaktır.
e) Makale metni l0 sayfayı aşmayacak şekilde özet, giriş, ana metin, sonuç ve kaynakça olaıak
böliimlendirilecektir.
f.; Makaleler özgiin metin şeklinde hazrlanacak olup, intihal kapsamına giren kopya metinler
geçersiz sayılacaktır.
g) Makale metinleri, dil bilgisi kurallanna uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerİnin
kullanımında kelime ve kısaltmalann yazımrnda TDK Yazım Kılaruzu esas alınacak, açık ve
yalın bir anlatım yolu izlenecek, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer
verilmeyecektir.
4- Kaynak Gösterme:
a) Dipnottı: Soyad, Ad, Eser adı (iıalik), yayımlayan kuruluş, eserİn basıldığı yerlşehir, yayım yılı,
sayfa numarasr.
Örnek: şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğtafya Yazıcılığı, Emİn Yayınlaıı, İstanbul,
l998, s. 21.
b) Kaynakçada: Soyad, Ad, Eser adı (italik), yayım|ayan kuruluş, eserin basıldığı yer/şehir, yayım
yılı.
5- Yarışma Takvimi:
a. 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar makale yazma yarışma şartnamesinin il müftülüğü tarafından
ilçe müftüli.lklerine yazı ile bildirilmesi ve aynı zamanda ildeki öğrencilere dulurulması,
b. 30 Nisan 2020 Perşembe güniirıe kadar ilçe müftülfüleri tarafından makale yazma yanşma
şartnamesinin ilçedeki öğrencilere duyurulması,
c. 22 Mayıs 2020 Cuma giiniine kadar öğenciler tarafindan, yazılan makale metİnlerinin ekte
paylaşılacak form da dolduruİmak suretiyle ya bizzat ilçe müftiiliiklerine ya da doğudan İl VtlrtUtlgil
Din Hizmetleri Şefi Ertuğrul AKKAYA’nın mail adresine
gönderilmesi,

(ertusrul. [email protected] .gov.tr)
d. 28 Mayıs 2020 Perşembe giinü mesai bitimine kadar ilçe müftülükleri tarafından, müracaat
lne

e. 02 Haziran Salı günü il müftülüğiinde oluşturulacak komisyon tarafından saat 10.00’d
katılan öğencilerin makale metinlerinin değerlendirilerek dereceye girenlerin belirlenmesi,

cn

a varı
öğencilerin eserlerinin İl llılfttlltlgtl Din Hizmetleri Şefi Ertuğrul AKKAYA’nın mail
ertuqrul. [email protected] gov.tr gönderilmesi,

f. İl müftülüğü tarafindan oluşturulan komisyonca yapılan değerlendirme sonucu dereceye girenlerin
azami 5 iş günü içerisinde iı vıtifttııtigti Web Sitesinde ilan edilmesi.
6- Makale Yarışması Komisyonu:
İl mtlfttlltlgtl tarafından oluşturulacak yanşma komisyonu, bir komisyon başkanı olmak iizere toplam 5
üyeden oluşacaktır. Komisyon üyelerinden en az biri AKÜ ya da AFSÜ’de görevli akademisyenlerden
olmak tizere diğer üyeler ilahiyat fakültesi mezunu personel arasından tespit edilecektir.
6- Değerlendirme Kriterleri:
Makale yazma yarışmasında seçici kurullar şu hususlara dikkat eder:
a. Yazrm kurallanna uygun olup olmadığı,
b. Dipnot ve kaynak belirtilip belirtilmediği,
c. Heniiz netleşmemiş görüşlere ve gereksiz tartışmalara sebep olacak hususlara yer verilip verilmediği.
7- DeğerlendirmePuanları;
a. Makalenin konuya uygunluğu, konuya hakimiyet, yeterli araştrrma ve inceleme : 20 puan
b. Makalenin özgiinlüğü ve bütiinlüğü, edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dip not vb.) : 20 puan
c. Makalenin başhğıyla içeriğinin uyumu ve bilimsel değeri : 20 puan
d. Ön yargıya ve politik görüşlere yer verTneme ve yeterli sonucu içermesi : 20 puan
e. Türkçenin etkin kullanılabilmesi ve yazım kurallannrn do$u kullanımı : 20 puan
Toplam : l00 puan

8- Yayın Hıklo:
Yanşmaya katılan makaleler dereceye girsin/girmesin tam veya parça halinde ve kitap olarak basılması
düşünüldüğiinde il müftülüğiince yaymlanabilir. Yarışmacr yanşmaya kahldığında bu şartlan kabul
ettiğini, bunı,ın için şartnamede belirtilen ödül dışında maddi/manevi başka bir hak talep etmeyeceğini,
aynca eserlerin basılması söz konusu olduğu takdirde yarışmaya katılan öğenciye, öğencinin
iiniversitesine ve öğencinin velisine telif ücreti ödenmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Ancak yanşmacr isterse makalesini yarışma taıihinden 1 yıl sonra kendi kitabınd4 sitesinde veya
başka bir yaym organında yayrnlama hakkına sahiptir.
9-Ödüıler:
İı rvrıımııngıı tarafındın;
a. Birinci olan öğıenciye : Yanm Altın,
b. İkinci olan öğrenciye : Çeyrek Altın,
c. Üçiincü oları öğenciye : Gram Altın ödül olarak verilecektir.
10- Ödü[erin Verilmesi
Dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği tarih, yer ve saat daha sonra İl Müftülüğü tarafından
belirlenecek ve açrklanacakiır.
NOT: Söz konusu bu yanşm4 Afuonkarahisar valiliğinin “2020 Afuonkarahisar Sevgi Yılı” projesi
kapsammda il Müftiilüğü tarafindan yürütülen “Selamı Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” rojesinin içeriğinde,
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle giincellenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirelecekir. Yanşma
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve İl Gençlik kooardinatörlüğü iş birliği ile yürütülecektir.

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: